Αντίκτυπος: Άμυνα (P2)

Προβολές: Γρήγορη Άμυνας (p2)

Αυτή η ενότητα είναι υπό κατασκευή ενώ ενημερωθεί για να συμπεριλάβει νέα στοιχεία 2012. Περιμένουμε να έχουμε το τμήμα ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Επιπτώσεις για το Fast Άμυνας (P2) της αγοράς

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

FAST FREIGHT: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
 
Μερίδιο αγοράςΜερίδιο εσόδωνσκάφηSP έσοδαSP εξόδωνSP Καθαρά ΈσοδαΚέρδη / σκάφους
Μοιραστείτε 1%1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
Μοιραστείτε 2%2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
Μοιραστείτε 3%3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
Μοιραστείτε 4%5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
Μοιραστείτε 5%6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

FAST FREIGHT: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
 
# Των Σκάφη Αναπτυχθεί3061115213384
Μερίδιο αγοράς0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Κόστος λειτουργίας-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Μικτό περιθώριο κέρδους26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Απόσβεση-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
έσοδα από Τόκους164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Έξοδα από τόκους-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Τα προ φόρων εισοδήματος18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Φόρος εισοδήματος-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Καθαρά έσοδα12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Απόσβεση777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
έσοδα από Τόκους-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Έξοδα από τόκους2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Φόρος εισοδήματος5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Καθαρά έσοδα21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Προβλεπόμενος ισολογισμός

FAST ΦΟΡΤΙΟΥ: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
εισπρακτέων λογαριασμών481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
απογραφή91,000185,000348,000643,0001,157,000
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Καθαρά Πάγια90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Σύνολο Υποχρεώσεων81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Παρακρατημένα κέρδη12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

FAST FREIGHT: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Λογαριασμοί πληρωτέοι220,325232,149417,612789,8111,422,368
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000----
Απόσβεση777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
απογραφή-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000----
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια5,000,0003,000,0002,000,000--
Πληρωμές μερισμάτων-----
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ