Οικονομικός αντίκτυπος: Αεροδυναμική Maritime

Προβολές: Θαλάσσιες Σχεδιασμός και Κατασκευή Air

Τοπική Επιπτώσεις Από Σχεδιασμός & Κατασκευή

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

D & M: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
Μερίδιο αγοράςΒάρκεςΣύνολο ΕξόδωνΣύνολο εσόδωνΚαθαρά έσοδα
30,720,000,000
Μοιραστείτε 10%1,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
Μοιραστείτε 20%2,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
Μοιραστείτε 30%3,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

D & M: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
Κόστος λειτουργίας-90,058,500-495,144,000-1,106,550,000-1,682,460,000-2,049,831,000
Μικτό περιθώριο κέρδους32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
Απόσβεση-52,778-740,278-2,048,611-3,629,167-5,119,097
G & A-16,951,500-89,496,000-198,450,000-301,140,000-367,029,000
έσοδα από Τόκους288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
Έξοδα από τόκους-84,000-483,000-1,113,000-1,722,000-1,932,000
Τα προ φόρων εισοδήματος16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
Φόρος εισοδήματος-4,842,630-26,377,866-59,255,166-91,046,548-112,714,465
Καθαρά έσοδα11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Απόσβεση52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
έσοδα από Τόκους-288,877-1,789,498-5,678,832-12,439,661-21,625,980
Έξοδα από τόκους84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
Φόρος εισοδήματος4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
Καθαρά έσοδα15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

Προβλεπόμενος ισολογισμός

D & M: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
 
 
 
 
ΠροβλεπόμενηΠροβλεπόμενηΠροβλεπόμενηΠροβλεπόμενηΠροβλεπόμενη
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
εισπρακτέων λογαριασμών1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
απογραφή4,00016,25031,50049,75059,000
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd depr-52,778-793,056-2,841,667-6,470,833-11,589,931
Καθαρά Πάγια3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού-----
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
Σύνολο Υποχρεώσεων3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Παρακρατημένα κέρδη11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

D & M: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-1,230,000-5,490,000-8,280,000-7,800,000-4,980,000
Λογαριασμοί πληρωτέοι900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000----
Απόσβεση52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
απογραφή-4,000-12,250-15,250-18,250-9,250
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000----
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
LTD Paydowns-600,000-3,000,000-6,000,000-9,600,000-11,400,000
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια5,000,0003,000,0002,000,000--
Πληρωμές μερισμάτων-----
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες7,400,00012,000,00011,000,0008,400,000-2,400,000
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ