Επιπτώσεις: Η Ακαδημία

Προβλέψεις: Η Ακαδημία

Αντίκτυπος στην τοπική Ακαδημία των ναυτιλιακών αγορών πτήσης

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

Υποθέσεις
 
 
 
 
 
1 Έτος2 Έτος3 Έτος4 Έτος5 Έτος
λιμάνια26140313475579
Σκάφη (4 / Λιμάνι)1035611,2511,9002,315
Πιλότοι2581,4023,1264,7505,787
Πιλότοι / τρίμηνο653517821,1881,447
Αίθουσες Διδασκαλίας11368
Εκπαιδευτές1491417

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
# Φοιτητών2581,4023,1264,7505,787
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Κόστος λειτουργίας-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Μικτό περιθώριο κέρδους5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Απόσβεση-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
έσοδα από Τόκους149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Έξοδα από τόκους-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Τα προ φόρων εισοδήματος4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Φόρος εισοδήματος-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Καθαρά έσοδα2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Απόσβεση30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
έσοδα από Τόκους-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Έξοδα από τόκους108,675320,250525,875717,150892,675
Φόρος εισοδήματος1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Καθαρά έσοδα4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Προβλεπόμενος ισολογισμός

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
εισπρακτέων λογαριασμών53,411290,227647,167983,3251,197,973
απογραφή3,4507,10011,15015,20019,650
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Καθαρά Πάγια3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι2,06410,07022,51934,47741,958
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων52,06460,07072,51984,47791,958
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Σύνολο Υποχρεώσεων3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Παρακρατημένα κέρδη2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Λογαριασμοί πληρωτέοι2,0648,00612,44911,9577,481
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000----
Απόσβεση30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
απογραφή-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000----
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια5,000,0003,000,0002,000,000--
Πληρωμές μερισμάτων-----
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ