Αντίκτυπος: Γρήγορη Touring

Προβολές: Γρήγορη Touring

Επιπτώσεις στην αγορά Fast Touring

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

FAST TOURING: ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 
 
 
 
Μερίδιο αγοράςεπιβάτεςPax / ΗμέραΤρέχει / ημέραΒάρκεςPax / RunΣύνολο εσόδωνΣύνολο ΕξόδωνΚαθαρά έσοδα
2010 ΣΥΝΟΛΑ18,418,1571,307,689,133
Μοιραστείτε 10%1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
Μοιραστείτε 20%3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
Μοιραστείτε 30%5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

FAST TOURING: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ STATMENT ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
# Των Σκάφη Αναπτυχθεί104070100127
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Κόστος λειτουργίας-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Μικτό περιθώριο κέρδους6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Απόσβεση-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
έσοδα από Τόκους85,916197,770241,698276,926382,671
Έξοδα από τόκους-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Τα προ φόρων εισοδήματος4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Φόρος εισοδήματος-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Καθαρά έσοδα3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Απόσβεση256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
έσοδα από Τόκους-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Έξοδα από τόκους900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Φόρος εισοδήματος1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Καθαρά έσοδα5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Προβλεπόμενος ισολογισμός

FAST TOURING: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
r 4
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
εισπρακτέων λογαριασμών102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
απογραφή30,250120,500210,625300,750381,750
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Καθαρά Πάγια29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι38,485155,480277,531408,367534,185
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων88,485205,480327,531458,367584,185
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Σύνολο Υποχρεώσεων26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Παρακρατημένα κέρδη3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

FAST TOURING: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Λογαριασμοί πληρωτέοι38,485116,995122,051130,836125,818
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000----
Απόσβεση256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
απογραφή-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000----
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια5,000,0003,000,0002,000,000--
Πληρωμές μερισμάτων-----
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ