Αντίκτυπος: Γρήγορη Offshore

Προβολές: Γρήγορη Offshore Services

Επιπτώσεις στην αγορά Fast Offshore

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

FAST OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
ΜερίδιοΈλουςΈσοδα / σκαφών / MoΈσοδαΔαπάνηΚαθαρά έσοδα
Μοιραστείτε 10%110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
Μοιραστείτε 20%218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
Μοιραστείτε 30%326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

FAST OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
# Των Σκάφη Αναπτυχθεί2577180335542
Μερίδιο αγοράς
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Κόστος λειτουργίας-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
Μικτό περιθώριο κέρδους33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Απόσβεση-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G & A-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
έσοδα από Τόκους536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Έξοδα από τόκους-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
Τα προ φόρων εισοδήματος29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Φόρος εισοδήματος-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
Καθαρά έσοδα21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Απόσβεση214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
έσοδα από Τόκους-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
Έξοδα από τόκους724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Φόρος εισοδήματος7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Καθαρά έσοδα29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Προβλεπόμενος ισολογισμός

FAST OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
εισπρακτέων λογαριασμών516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
απογραφή57,000177,000417,000774,0001,251,000
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd depr-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Καθαρά Πάγια56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Σύνολο Υποχρεώσεων20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Παρακρατημένα κέρδη16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

FAST OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Λογαριασμοί πληρωτέοι183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000
Απόσβεση214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
απογραφή-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD Paydowns-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Πληρωμές μερισμάτων-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ