Αντίκτυπος: Fast Ferries

Προβολές: Fast Ferries

Επιπτώσεις στην Αγορά Fast Ferry

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

Γρήγορο πλοίο: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Περίληψη
 
 
Μερίδιο αγοράςεπιβάτεςσκάφηΈσοδα @ 12 / paxΔαπάνηΚαθαρά έσοδα
10% WO Διείσδυση57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO Διείσδυση114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO Διείσδυση172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Γρήγορο πλοίο: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
 
 
# Των Σκάφη Αναπτυχθεί3383170234301
Μερίδιο αγοράς1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Κόστος λειτουργίας-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Μικτό περιθώριο κέρδους19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Απόσβεση-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
έσοδα από Τόκους22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Έξοδα από τόκους-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Τα προ φόρων εισοδήματος9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Φόρος εισοδήματος-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Καθαρά έσοδα6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Απόσβεση852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
έσοδα από Τόκους-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Έξοδα από τόκους3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Φόρος εισοδήματος2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Καθαρά έσοδα12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Προβλεπόμενος ισολογισμός

Γρήγορο πλοίο: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
εισπρακτέων λογαριασμών439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
απογραφή100,000251,000513,000706,000908,000
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Καθαρά Πάγια99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Σύνολο Υποχρεώσεων89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Παρακρατημένα κέρδη6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

Fast Ferry: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Λογαριασμοί πληρωτέοι247,632381,428685,145549,029605,392
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000----
Απόσβεση852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
απογραφή-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000----
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια5,000,0003,000,0002,000,000--
Πληρωμές μερισμάτων-----
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ