Αντίκτυπος: Fast Freight

Προβολές: Fast Freight

Επιπτώσεις στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών Fast

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

FAST FREIGHT: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
 
Μερίδιο αγοράςΜερίδιο εσόδωνσκάφηSP έσοδαSP εξόδωνSP Καθαρά ΈσοδαΚέρδη / σκάφους
Μοιραστείτε 1%1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
Μοιραστείτε 2%2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
Μοιραστείτε 3%3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
Μοιραστείτε 4%5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
Μοιραστείτε 5%6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

FAST FREIGHT: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
 
# Των Σκάφη Αναπτυχθεί3061115213384
Μερίδιο αγοράς0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Πωλήσεις48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Κόστος λειτουργίας-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Μικτό περιθώριο κέρδους26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Απόσβεση-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
έσοδα από Τόκους164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Έξοδα από τόκους-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Τα προ φόρων εισοδήματος18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Φόρος εισοδήματος-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Καθαρά έσοδα12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Απόσβεση777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
έσοδα από Τόκους-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Έξοδα από τόκους2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Φόρος εισοδήματος5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Καθαρά έσοδα21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Προβλεπόμενος ισολογισμός

FAST ΦΟΡΤΙΟΥ: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
εισπρακτέων λογαριασμών481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
απογραφή91,000185,000348,000643,0001,157,000
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Καθαρά Πάγια90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Σύνολο Υποχρεώσεων81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Παρακρατημένα κέρδη12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

FAST FREIGHT: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Λογαριασμοί πληρωτέοι220,325232,149417,612789,8111,422,368
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000----
Απόσβεση777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
απογραφή-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000----
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια5,000,0003,000,0002,000,000--
Πληρωμές μερισμάτων-----
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ