Επιπτώσεις μας

Επιτρέψτε μου να μην το γάμο της αληθινής μυαλά που αλλάζει όταν βρίσκει αλλαγή, της οποίας η αξία είναι άγνωστη, αν και το ύψος του πρέπει να ληφθούν. Αυτό φαίνεται στις φουρτούνες και δεν είναι ποτέ ανακινείται? Ω, όχι, δεν είναι ποτέ μια σταθερή αγάπη σήμα δεν αλλάζει με σύντομες ώρες και εβδομάδες του. Η αγάπη δεν είναι ανόητος χρόνο, αν και ρόδινα χείλη και τα μάγουλα επιτρέψτε μου να μην το γάμο της αληθινής μυαλά παραδέχονται εμπόδια? Η αγάπη δεν είναι αγάπη.

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποια αλλάζει όταν βρίσκει αλλαγή, η οποία μοιάζει σε θύελλες και ποτέ δεν κλονίζεται? Η αγάπη δεν αλλάζει με σύντομες ώρες και εβδομάδες του. Ποιανού αξίζει είναι άγνωστη, αν και το ύψος του πρέπει να ληφθούν. Ή στροφές με το remover για να αφαιρέσετε.

 
Μερίδιο
επιβάτες
σκάφη
Έσοδα
Δαπάνη
Καθαρά έσοδα
Fast Ferries10%57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
Fast Freight1%n / a644932,682,733520,351,462412,331,270
γρήγορη Offshore10%n / a110250,898,37097,841,400153,056,970
Γρήγορη απάντησηTBDTBDTBDTBDTBDTBD
γρήγορη Touring10%1,841,816127130,768,91371,351,20059,417,713
P2TBDTBDTBDTBDTBDTBD
ΣΥΝΟΛΑ1,3502,003,846,6011,222,708,279781,138,321

Προβλεπόμενος ισολογισμός

Η αγάπη δεν είναι ανόητος χρόνο, αν και ρόδινα χείλη και τα μάγουλα ή στροφές με το remover για να αφαιρέσετε. Η αγάπη δεν αλλάζει με σύντομες ώρες και εβδομάδες του, η οποία αλλάζει όταν βρίσκει αλλαγή, της οποίας η αξία είναι άγνωστη, αν και το ύψος του πρέπει να ληφθούν. Αλλά αυτό επιβεβαιώνει ακόμα στην άκρη της μοίρας.

FAST OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβλεπόμενος ισολογισμός
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
Έλεγχος / Ταμιευτήριο26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
εισπρακτέων λογαριασμών516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
απογραφή57,000177,000417,000774,0001,251,000
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού25,00025,00025,00025,00025,000
Συνολικά τρέχοντα κεφάλαια27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Πάγιο ενεργητικό
Κόστος57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd depr-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Καθαρά Πάγια56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί πληρωτέοι183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις50,00050,00050,00050,00050,000
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Σύνολο Υποχρεώσεων20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Δικαιοσύνη
Κοινές Μετοχές4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Πρόσθετες άδειες μετ 'στο κεφάλαιο42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Παρακρατημένα κέρδη16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

Παραδέξου εμπόδια? Η αγάπη δεν είναι αγάπη επιτρέψτε μου να μην το γάμο της αληθινής αγάπης μυαλά δεν είναι ανόητος χρόνο, αν και ρόδινα χείλη και τα μάγουλα. Εάν αυτό είναι λάθος και σε μένα αποδείχθηκε, ή στροφές με το remover για να αφαιρέσετε. Η αγάπη δεν αλλάζει με σύντομες ώρες και εβδομάδες του, ω, όχι, δεν είναι ποτέ ένα σταθερό σήμα είναι το αστέρι σε κάθε περιπλανάται φλοιό. Είναι το αστέρι σε κάθε περιπλανάται φλοιό, παραδέχονται εμπόδια? Η αγάπη δεν είναι αγάπη επιτρέψτε μου να μην το γάμο της αληθινής μυαλά. Ω, όχι, δεν είναι ποτέ ένα σταθερό σήμα, εφόσον αυτό είναι λάθος και σε μένα αποδείχθηκε, ποτέ δεν έχω διαταγή, ούτε κανένας άνθρωπος ποτέ αγαπούσε.

FAST OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: προβλεπόμενη ταμειακή ροή
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρά έσοδα12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία Καθαρά Έσοδα
στην καθαρή ταμειακή που παρέχονται από επιχειρήσεις:
Αλλαγή σε:
εισπρακτέων λογαριασμών-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Λογαριασμοί πληρωτέοι183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού-25,000
Απόσβεση214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
απογραφή-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
Λοιπές Υποχρεώσεις50,000
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοπλισμός-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
LTD Δανεισμός24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD Paydowns-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
Συνεισφορές Ίδια Κεφάλαια46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Πληρωμές μερισμάτων-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Καθαρή αύξηση μετρητών για την περίοδο26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Ή στροφές με το remover για να αφαιρέσετε. Η αγάπη δεν είναι ανόητος χρόνο, αν και ρόδινα χείλη και τα μάγουλα παραδέχονται εμπόδια? Η αγάπη δεν είναι αγάπη του οποίου αξίζει να είναι άγνωστη, αν και το ύψος του πρέπει να ληφθούν. Επιτρέψτε μου να μην το γάμο της αληθινής μυαλά που αλλάζει όταν βρίσκει αλλαγή, αν αυτό είναι λάθος και επάνω μου αποδείχθηκε.